Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Καλά Χριστούγεννα μέσα μας ! ! !

                                          " Ολίγο Φως και Μακρινό


                              Σε Μέγα Σκότος
                                    
                                   κι Έρμο "
                                                               
                         Διονύσιος Σολωμός


                   ! ! !  ΚΑΛΑ   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  
                                
                                ΜΕΣΑ ΜΑΣ ! ! !


Κοντάκιο Χριστουγέννων του υμνογράφου Ρωμανού του Μελωδού.
Η Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει
και η γη το σπήλαιον τω απροσίτω προσάγει,
Άγγελοι μετά ποιμένων δοξολογούσι,
Μάγοι δε μετά αστέρος οδοιπορούσιν,
δι' ημάς γαρ εγεννήθη
παιδίον νέον, ο προ αιώνων Θεός.