Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Το Μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου

Πρόκειται για ένα μήνυμα ενότητας που οι Προκαθήμενοι των Αυτοκέφαλων Εκκλησιών που συμμετείχαν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο θέλησαν να στείλουν με το πέρας της Αγίας Μεγάλης Συνόδου που έλαβε χώρα στην ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων από 18-26 Ἰουνίου 2016 .
Το μήνυμα αποτελείται από 12 σημεία και αναγνώστηκε το πρωί της Κυριακής 26 Ιουνίου κατά το συλλείτουργο των προκαθημένων της Ορθοδοξίας υπό τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στον Ι.Ν Πέτρου και Παύλου στα Χανιά.
proti sinaxi-5
Ὑμνοῦμε καί δοξολογοῦμε τόν Θεό τῶν «οἰκτιρμῶν καὶ πάσης παρακλήσεως», διότι μᾶς ἀξίωσε νά συνέλθουμε τήν ἑβδομάδα τῆς Πεντηκοστῆς (18-26 Ἰουνίου 2016) στήν Κρήτη, ὅπου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ὁ μαθητής του Τίτος κήρυξαν τό Εὐαγγέλιο στά πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Εὐχαριστοῦμε τόν ἐν Τριάδι Θεό, διότι εὐδόκησε νά περατώσουμε μέ ὁμοψυχία τίς ἐργασίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν ὁποία συγκάλεσε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, μέ τήν ὁμόφρονη γνώμη τῶν Προκαθημένων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.
Ἀκολουθώντας πιστά τό παράδειγμα τῶν Ἀποστόλων καί τῶν θεοφόρων Πατέρων μελετήσαμε καί πάλιν τό Εὐαγγέλιο τῆς ἐλευθερίας «ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε» (Γαλ. 5:1). Θεμέλιο τῶν θεολογικῶν μας ἀναζητήσεων ὑπῆρξε ἡ βεβαιότητα ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν ζεῖ γιά τόν ἑαυτό της. Μεταδίδει τή μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου τῆς χάριτος καί τῆς ἀληθείας καί προσφέρει σέ ὅλη τήν οἰκουμένη τά δῶρα τοῦ Θεοῦ: τήν ἀγάπη, τήν εἰρήνη, τήν δικαιοσύνη, τήν καταλλαγή, τήν δύναμη τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως καί τήν προσδοκία τῆς αἰωνιότητος.
1) Βασική προτεραιότητα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ὑπῆρξε ἡ διακήρυξη τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Στηριγμένη στή θεία Εὐχαριστία καί τήν Ἀποστολική Διαδοχή τῶν Ἐπισκόπων, ἡ ὑφισταμένη ἑνότητα εἶναι ἀνάγκη νά ἐνισχύεται καί νά φέρνει νέους καρπούς. Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία εἶναι Θεανθρώπινη κοινωνία, πρόγευση καί βίωση τῶν Ἐσχάτων ἐντός τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ὡς μία διαρκής Πεντηκοστή εἶναι ἀσίγαστη προφητική φωνή, παρουσία καί μαρτυρία τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης. Πιστή στήν ὁμόφωνη Ἀποστολική Παράδοση καί μυστηριακή ἐμπειρία ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τήν αὐθεντική συνέχεια τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ὁμολογεῖται στό Σύμβολο τῆς Πίστεως καί ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τή διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία μας βιώνει τό μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας στή μυστηριακή της ζωή μέ ἐπίκεντρο τή θεία Εὐχαριστία.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐκφράζει τήν ἑνότητα καί καθολικότητά της ἐν Συνόδῳ. Ἡ συνοδικότητα διαπνέει τήν ὀργάνωση, τόν τρόπο πού λαμβάνονται οἱ ἀποφάσεις καί καθορίζεται ἡ πορεία της. Οἱ Ὀρθόδοξες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες δέν ἀποτελοῦν συνομοσπονδία Ἐκκλησιῶν ἀλλά τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. Κάθε τοπική Ἐκκλησία, προσφέρουσα τήν θεία Εὐχαριστία, εἶναι ἡ ἐν τόπῳ παρουσία καί φανέρωση τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Ὡς πρός τήν Ὀρθόδοξο Διασπορά στίς διάφορες χῶρες τῆς ὑφηλίου, ἀπεφασίσθη νά συνεχισθεῖ ἡ λειτουργία Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων μέχρι τήν ἐφαρμογή τῆς κανονικῆς ἀκριβείας. Αὐτές ἀπαρτίζονται ἀπό τούς κανονικούς ἐπισκόπους, πού ὁρίζονται ἀπό τήν κάθε Αὐτοκέφαλο Ἐκκλησία, οἱ ὁποῖοι ἐξακολουθοῦν νά ὑπάγονται σ’ αὐτήν. Ἡ συνεπής λειτουργία τῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων ἐγγυᾶται τόν σεβασμό τῆς Ὀρθοδόξου ἀρχῆς τῆς συνοδικότητος.
Κατά τίς ἐργασίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ἐτονίσθη ἡ σημασία τῶν Συνάξεων τῶν Προκαθημένων πού ἔχουν πραγματοποιηθεῖ καί διατυπώθηκε ἡ πρόταση ἡ Ἁγία και Μεγάλη Σύνοδος νά καταστεῖ ἐπαναλαμβανόμενος Θεσμός.
2) Μετέχοντες στή Θεία Εὐχαριστία καί δεόμενοι ὑπέρ τῆς οἰκουμένης ὀφείλουμε νά συνεχίσουμε τή λειτουργία μετά τή Θεία Λειτουργία καί νά δίδουμε τή μαρτυρία τῆς πίστεως πρός τούς ἐγγύς καί τούς μακράν, συμφώνως πρός τή σαφή ἐντολή τοῦ Κυρίου πρό τῆς Ἀναλήψεώς Του: «καί ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλήμ καί ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καί Σαμαρείᾳ καί ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ. 1:8). Ὁ ἐπανευαγγελισμός τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στίς σύγχρονες ἐκκοσμικευμένες κοινωνίες καί ὁ εὐαγγελισμός ἐκείνων πού ἀκόμη δέν ἔχουν γνωρίσει τόν Χριστό ἀποτελοῦν ἀδιάλειπτο χρέος τῆς Ἐκκλησίας.
3) Ἡ Ἐκκλησία μας ἀνταποκρινομένη στό χρέος νά μαρτυρεῖ τήν ἀλήθεια καί τήν ἀποστολική της πίστη, ἀποδίδει μεγάλη σημασία στόν διάλογο κυρίως μέ τούς ἑτεροδόξους Χριστιανούς. Μέ τόν τρόπο αὐτό καί ὁ λοιπός χριστιανικός κόσμος γνωρίζει ἀκριβέστερα τή γνησιότητα τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, τήν ἀξία τῆς πατερικῆς διδασκαλίας, τή λειτουργική ἐμπειρία καί τήν πίστη τῶν Ὀρθοδόξων. Οἱ διάλογοι πού διεξάγει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν σημαίνουν ποτέ συμβιβασμό σέ ζητήματα πίστεως.
4) Οἱ ἐκρήξεις φονταμενταλισμοῦ πού παρατηροῦνται στούς κόλπους διαφόρων θρησκειῶν ἀποτελοῦν ἔκφραση νοσηρῆς θρησκευτικότητος. Ὁ νηφάλιος διαθρησκειακός διάλογος συμβάλλει σημαντικά στήν προώθηση τῆς ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης, τῆς ειρήνης καί τῆς καταλλαγῆς. Τό λάδι τοῦ θρησκευτικοῦ βιώματος πρέπει νά χρησιμοποιεῖται γιά νά ἐπουλώνει πληγές καί ὄχι γιά νά ἀναζωπυρώνει τή φωτιά τῶν πολεμικῶν συρράξεων. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καταδικάζει ἀπεριφράστως τήν ἐπέκταση τῆς πολεμικῆς βίας, τούς διωγμούς, τήν ἐκδίωξη καί δολοφονία μελῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων, τόν ἐξαναγκασμό γιά τήν ἀλλαγή τῆς θρησκευτικῆς πίστεως, τήν ἐμπορία προσφύγων, τίς ἀπαγωγές, τά βασανιστήρια, τίς εἰδεχθεῖς ἐκτελέσεις. Καταγγέλλει τήν καταστροφή ναῶν, θρησκευτικῶν συμβόλων καί μνημείων πολιτισμοῦ. Ὅλως ἰδιαιτέρως ἐκφράζει τήν ἀγωνία της γιά τήν κατάσταση τῶν Χριστιανῶν καί ὅλων τῶν διωκομένων μειονοτήτων στή Μέση Ἀνατολή καί ἀλλαχοῦ. Ἀπευθύνει ἔκκληση πρός τήν παγκόσμια κοινότητα γιά τήν προστασία τῶν γηγενῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν ἄλλων Χριστιανῶν, καθώς καί ὅλων τῶν πληθυσμῶν τῆς περιοχῆς, πού ἔχουν ἀπαράβατο δικαίωμα νά παραμείνουν στήν πατρίδα τους ὡς ἰσότιμοι πολίτες. Ἡ Σύνοδός μας καλεῖ ὅλους τούς ἐμπλεκομένους νά καταβάλουν χωρίς καθυστέρηση συστηματικές προσπάθειες γιά τήν κατάπαυση τῶν πολεμικῶν συρράξεων στή Μέση Ἀνατολή καί ὅπου ἐξακολουθοῦν οἱ πολεμικές συγκρούσεις, καί τόν ἐπαναπατρισμό τῶν ἐκδιωχθέντων.
Ὅλως ἰδιαιτέρως ἀπευθύνουμε ἔκκληση στούς ἰσχυρούς τῆς γῆς γιά τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης στίς χῶρες προελεύσεως τῶν προσφύγων. Προτρέπουμε τίς πολιτικές ἀρχές, τούς πολίτες καί τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς στίς χῶρες πού καταφεύγουν οἱ ἐξουθενωμένοι πρόσφυγες, νά συνεχίσουν νά προσφέρουν ἀπό τό περίσσευμα καί ἀπό τό ὑστέρημα τῶν δυνατοτήτων τους.
5) Ἡ σύγχρονη ἐκκοσμίκευση ἐπιδιώκει τήν αὐτονόμηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Χριστό καί τήν πνευματική ἐπιρροή της Ἐκκλησίας, τήν ὁποία ταυτίζει αὐθαιρέτως μέ τόν συντηρητισμό. Ὁ Δυτικός ὅμως πολιτισμός φέρει ἀνεξίτηλη τή σφραγίδα τῆς διαχρονικῆς συμβολῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἐπιπλέον, ἡ Ἐκκλησία ἀναδεικνύει τή σωτηριώδη σημασία τοῦ Θεανθρώπου καί τοῦ Σώματός Του, ὡς τόπο καί τρόπο τῆς ζωῆς ἐν ἐλευθερίᾳ.
6) Στή σύγχρονη προσέγγιση τοῦ γάμου, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ τήν ἀκατάλυτη ἀγαπητική σχέση ἀνδρός καί γυναικός «μυστήριον μέγα … εἰς Χριστόν καί εἰς τήν ἐκκλησίαν». Ὁμοίως ἀποκαλεῖ «ἐκκλησίαν μικράν» τήν οἰκογένεια, ἡ ὁποία προκύπτει ἀπό τόν γάμο καί ἀποτελεῖ τή μόνη ἐγγύηση γιά τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν.
Ἡ Ἐκκλησία διαρκῶς τονίζει τήν ἀξία τῆς ἐγκρατείας. Ἡ χριστιανική ἄσκηση διαφέρει ριζικά ἀπό οἱονδήποτε δυαρχικό ἀσκητισμό, ὁ ὁποῖος ἀποκόπτει τόν ἄνθρωπο ἀπό τή ζωή καί τόν συνάνθρωπο. Ἀντιθέτως, τόν συνδέει μέ τή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἐγκράτεια δέν ἀφορᾶ μόνο στόν μοναχικό βίο. Τό ἀσκητικό ἦθος εἶναι χαρακτηριστικό τῆς χριστιανικῆς ζωῆς σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις της.
**
Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος ἐκτός τῶν συγκεκριμένων θεμάτων γιά τά ὁποῖα ἀποφάσισε, ἐπισημαίνει ἐπιγραμματικά καί τά ἑξῆς ὀντολογικά καί καίρια σύγχρονα ζητήματα:
7) Ὡς πρός τό θέμα τῶν σχέσεων τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποφεύγει τήν κηδεμονία τῆς ἐπιστημονικῆς ἀναζητήσεως καί δέν λαμβάνει θέση πάνω σέ κάθε ἐπιστημονικό ἐρώτημα. Εὐχαριστεῖ τόν Θεό πού δωρίζει στούς ἐπιστήμονες τό χάρισμα νά ἀποκαλύπτουν ἄγνωστες πτυχές τῆς θείας Δημιουργίας. Ἡ σύγχρονη ἀνάπτυξη τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν καί τῆς τεχνολογίας ἐπιφέρει ριζικές ἀλλαγές στή ζωή μας. Προσφέρει σημαντικές εὐεργεσίες ὅπως εἶναι ἡ διευκόλυνση τοῦ καθημερινοῦ βίου, ἡ ἀντιμετώπιση σοβαρῶν ἀσθενειῶν, ἡ εὐχερέστερη ἐπικοινωνία τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἔρευνα τοῦ διαστήματος κ.λπ. Παρ΄ὅλα αὐτά, ἔχει καί ποικίλες ἀρνητικές ἐπιπτώσεις, ὅπως εἶναι ἡ χειραγώγηση τῆς ἐλευθερίας, ἡ σταδιακή ἀπώλεια πολυτίμων παραδόσεων, ἡ καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἡ ἀμφισβήτηση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν. Ἡ ἐπιστημονική γνώση, ὅσο κι ἄν ἐξελίσσεται μέ ταχύτατους ρυθμούς, δέν κινητοποιεῖ τήν βούληση τοῦ ἀνθρώπου, οὔτε δίνει απάντηση στά σοβαρά ἠθικά καί ὑπαρξιακά προβλήματα, στήν ἀναζήτηση γιά τό νόημα τῆς ζωῆς καί τοῦ κόσμου. Αὐτά ἀπαιτοῦν πνευματική προσέγγιση, τήν ὁποία ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐπιχειρεῖ μέ τήν Βιοηθική πού βασίζεται στήν χριστιανική ἠθική καί στήν πατερική διδασκαλία. Ταυτόχρονα μέ τόν σεβασμό τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐπισημαίνει τούς κινδύνους, οἱ ὁποῖοι ὑποκρύπτονται σέ ὁρισμένα ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα καί τονίζει τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου καί τόν θεῖο του προορισμό.
8) Ἡ σημερινή οἰκολογική κρίση εἶναι προφανές ὅτι ὀφείλεται σέ πνευματικά καί ἠθικά αἴτια. Οἱ ρίζες της συνδέονται μέ τήν πλεονεξία, τήν ἀπληστία καί τόν ἐγωισμό, πού ὁδηγοῦν στήν ἀλόγιστη χρήση τῶν φυσικῶν πόρων, τήν ἐπιβάρυνση τῆς ἀτμόσφαιρας μέ ζημιογόνους ρύπους καί τήν κλιματική ἀλλαγή. Ἡ χριστιανική ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος ἀπαιτεῖ μετάνοια γιά τίς καταχρήσεις, ἐγκράτεια καί ἀσκητικό ἦθος, πού ἀποτελοῦν ἀντίδοτο στήν ὑπερκατανάλωση, συγχρόνως δέ, καλλιέργεια στόν ἄνθρωπο τῆς συνειδήσεως ὅτι εἶναι «οἰκονόμος», καί ὄχι κάτοχος τῆς δημιουργίας. Δέν παύει νά τονίζει ὅτι καί οἱ μελλοντικές γενεές ἔχουν δικαίωμα πάνω στά φυσικά ἀγαθά, πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Δημιουργός. Γιά αὐτό τό λόγο καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία συμμετέχει ἐνεργῶς στίς διάφορες διεθνεῖς οἰκολογικές προσπάθειες. Ὅρισε δέ τήν 1η Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέρα προσευχῆς γιά τήν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.
9) Ἀπέναντι στήν ἰσοπεδωτική καί ἀπρόσωπη ὁμογενοποίηση, ἡ ὁποία προωθεῖται μέ ποικίλους τρόπους, ἡ Ὀρθοδοξία διακηρύττει τόν σεβασμό στήν ἰδιοπροσωπία ἀνθρώπων καί λαῶν. Ἀντιτίθεται στήν αὐτονόμηση τῆς οἰκονομίας ἀπό τίς βασικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου καί στήν μετατροπή της σέ αὐτοσκοπό. Ἡ πρόοδος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους δέν συνδέεται μόνο μέ τήν ἀνάπτυξη τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου ἤ μέ τήν πρόοδο τῆς οἰκονομίας εἰς βάρος τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν.
10) Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν ἀναμειγνύεται στήν πολιτική. Ὁ λόγος της παραμένει διακριτός ἀλλά καί προφητικός, ὡς ὀφειλετική παρέμβαση ὑπέρ τοῦ ἀνθρώπου. Τά ἀνθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται σήμερα στό κέντρο τῆς πολιτικῆς ὡς ἀπάντηση στίς σύγχρονες κοινωνικές καί πολιτικές κρίσεις καί ἀνατροπές, ἀποβλέποντας στήν προστασία τοῦ πολίτη ἀπό τήν αὐθαιρεσία τοῦ κράτους. Ἡ Ἐκκλησία μας προσθέτει ἐπίσης τίς ὑποχρεώσεις καί εὐθύνες τῶν πολιτῶν καί τήν ἀνάγκη συνεχοῦς αὐτοκριτικῆς πολιτικῶν καί πολιτῶν πρός οὐσιαστική βελτίωση τῆς κοινωνίας. Καί κυρίως τονίζει, ὅτι τό ὀρθόδοξο δέον περί ἀνθρώπου ὑπερβαίνει τόν ὁρίζοντα τῶν καθιερωμένων ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὅτι «μείζων πάντων» εἶναι ἡ ἀγάπη, ὅπως τήν ἀποκάλυψε ὁ Χριστός καί τήν βίωσαν ὅσοι πιστά Τόν ἀκολούθησαν. Ἐπιμένει ἀκόμη ὅτι θεμελιῶδες δικαίωμα εἶναι καί ἡ προστασία τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, δηλαδή τῆς ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως, τῆς πίστεως, τῆς λατρείας καί ὅλων τῶν ἀτομικῶν καί συλλογικῶν ἐκφράσεων αὐτῆς, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ δικαιώματος κάθε πιστοῦ καί κάθε θρησκευτικῆς κοινότητας νά τελοῦν ἐλεύθερα ἀπό κάθε κρατική παρέμβαση τά θρησκευτικά τους καθήκοντα, ὡς καί τό δικαίωμα τῆς δημόσιας διδασκαλίας τῆς θρησκείας.
11) Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπευθύνεται στούς νέους, οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦν πληρότητα ζωῆς γεμάτη ἐλευθερία, δικαιοσύνη, δημιουργία ἀλλά καί ἀγάπη. Τούς καλεῖ νά συνδεθοῦν συνειδητά μέ τήν Ἐκκλησία Ἐκείνου πού εἶναι ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή. Νά προσέλθουν προσφέροντας στό ἐκκλησιαστικό σῶμα τή ζωτικότητα, τίς ἀνησυχίες, τούς προβληματισμούς καί τίς προσδοκίες τους. Οἱ νέοι δέν ἀποτελοῦν ἁπλῶς τό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά τό δυναμικό καί δημιουργικό παρόν ἐπί τοπικοῦ καί οἰκουμενικοῦ ἐπιπέδου.
12) Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος ἄνοιξε τόν ὁρίζοντά μας στή σύγχρονη πολύμορφη οἰκουμένη. Τόνισε τήν εὐθύνη μας μέσα στόν χῶρο καί τόν χρόνο, πάντοτε μέ προοπτική τήν αἰωνιότητα. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, διατηρώντας ἀλώβητο τόν Μυστηριακό καί Σωτηριολογικό της χαρακτήρα, εἶναι εὐαίσθητη στόν πόνο, στίς ἀγωνίες καί στήν κραυγή γιά δικαιοσύνη καί εἰρήνη τῶν λαῶν. Εὐαγγελίζεται «ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον αὐτοῦ· ἀναγγέλουσα ἐν τοῖς ἔθνεσι τὴν δόξαν αὐτοῦ, ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τὰ θαυμάσια αὐτοῦ» (Ψαλμ. 95).
Ἀς δεηθοῦμε «ὁ Θεὸς πάσης χάριτος, ὁ καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ὀλίγον παθόντας, αὐτὸς καταρτίσει ὑμᾶς, στηρίξει, σθενώσει, θεμελιώσει· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν» (Α΄ Πετρ. 5:10,11).
† ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, Πρόεδρος
† ὁ Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος
† ὁ Ἱεροσολύμων Θεόφιλος
† ὁ Σερβίας Εἰρηναῖος
† ὁ Ρουμανίας Δανιήλ
† ὁ Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου Χρυσόστομος
† ὁ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος
† ὁ Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας Σάββας
† ὁ Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας Ἀναστάσιος
† ὁ Πρέσοβ καί πάσης Τσεχίας καί Σλοβακίας Ραστισλάβ
Ἀντιπροσωπεία Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
† ὁ Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας Λέων
† ὁ Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας Στέφανος
† ὁ Γέρων Περγάμου Ἰωάννης
† ὁ Γέρων Ἀμερικῆς Δημήτριος
† ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος
† ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος
† ὁ Ντένβερ Ἠσαΐας
† ὁ Ἀτλάντας Ἀλέξιος
† ὁ Πριγκηποννήσων Ἰάκωβος
† ὁ Προικοννήσου Ἰωσήφ
† ὁ Φιλαδελφείας Μελίτων
† ὁ Γαλλίας Ἐμμανουήλ
† ὁ Δαρδανελλίων Νικήτας
† ὁ Ντητρόϊτ Νικόλαος
† ὁ Ἁγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος
† ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
† ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος
† ὁ Σηλυβρίας Μάξιμος
† ὁ Ἀδριανουπόλεως Ἀμφιλόχιος
† ὁ Διοκλείας Κάλλιστος
† ὁ Ἱεραπόλεως Ἀντώνιος, ἐπί κεφαλῆς τῶν Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων ἐν ΗΠΑ
† ὁ Τελμησσοῦ Ἰώβ
† ὁ Χαριουπόλεως Ἰωάννης, ἐπί κεφαλῆς τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν τῇ Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως
† ὁ Νύσσης Γρηγόριος, ἐπί κεφαλῆς τῶν Καρπαθορρώσσων Ὀρθοδόξων ἐν ΗΠΑ
Ἀντιπροσωπεία Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας
† ὁ Γέρων Λεοντοπόλεως Γαβριήλ
† ὁ Ναϊρόμπι Μακάριος
† ὁ Καμπάλας Ἰωνᾶς
† ὁ Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας Σεραφείμ
† ὁ Νιγηρίας Ἀλέξανδρος
† ὁ Τριπόλεως Θεοφύλακτος
† ὁ Καλῆς Ἐλπίδος Σέργιος
† ὁ Κυρήνης Ἀθανάσιος
† ὁ Καρθαγένης Ἀλέξιος
† ὁ Μουάνζας Ἱερώνυμος
† ὁ Γουϊνέας Γεώργιος
† ὁ Ἑρμουπόλεως Νικόλαος
† ὁ Εἰρηνουπόλεως Δημήτριος
† ὁ Ἰωαννουπόλεως καί Πρετορίας Δαμασκηνός
† ὁ Ἄκκρας Νάρκισσος
† ὁ Πτολεμαΐδος Ἐμμανουήλ
† ὁ Καμερούν Γρηγόριος
† ὁ Μέμφιδος Νικόδημος
† ὁ Κατάγκας Μελέτιος
† ὁ Μπραζαβίλ καί Γκαμπόν Παντελεήμων
† ὁ Μπουρούντι καί Ρουάντας Ἰννοκέντιος
† ὁ Μοζαμβίκης Χρυσόστομος
† ὁ Νιέρι καί Ὄρους Κένυας Νεόφυτος
Ἀντιπροσωπεία Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων
† ὁ Φιλαδελφείας Βενέδικτος
† ὁ Κωνσταντίνης Ἀρίσταρχος
† ὁ Ἰορδάνου Θεοφύλακτος
† ὁ Ἀνθηδῶνος Νεκτάριος
† ὁ Πέλλης Φιλούμενος
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Σερβίας
† ὁ Ἀχρίδος καί Σκοπίων Ἰωάννης
† ὁ Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας Ἀμφιλόχιος
† ὁ Ζάγκρεμπ καί Λιουμπλιάνας Πορφύριος
† ὁ Σιρμίου Βασίλειος
† ὁ Βουδιμίου Λουκιανóς
† ὁ Νέας Γκρατσάνιτσας Λογγῖνος
† ὁ Μπάτσκας Εἰρηναῖος
† ὁ Σβορνικίου καί Τούζλας Χρυσόστομος
† ὁ Ζίτσης Ἰουστῖνος
† ὁ Βρανίων Παχώμιος
† ὁ Σουμαδίας Ἰωάννης
† ὁ Μπρανιτσέβου Ἰγνάτιος
† ὁ Δαλματίας Φώτιος
† ὁ Μπίχατς καί Πέτροβατς Ἀθανάσιος
† ὁ Νίκσιτς καί Βουδίμλιε Ἰωαννίκιος
† ὁ Ζαχουμίου καί Ἑρζεγοβίνης Γρηγόριος
† ὁ Βαλιέβου Μιλούτιν
† ὁ ἐν Δυτικῇ Ἀμερικῇ Μάξιμος
† ὁ ἐν Αὐστραλίᾳ καί Νέᾳ Ζηλανδίᾳ Εἰρηναῖος
† ὁ Κρούσεβατς Δαυΐδ
† ὁ Σλαυονίας Ἰωάννης
† ὁ ἐν Αὐστρίᾳ καί Ἑλβετίᾳ Ἀνδρέας
† ὁ Φραγκφούρτης καί ἐν Γερμανίᾳ Σέργιος
† ὁ Τιμοκίου Ἱλαρίων
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ρουμανίας
† ὁ Ἰασίου καί Μολδαβίας καί Μπουκοβίνης Θεοφάνης
† ὁ Σιμπίου καί Τρανσυλβανίας Λαυρέντιος
† ὁ Βάντ, Φελεάκ καί Κλούζ καί Κλούζ, Ἄλμπας, Κρισάνας καί Μαραμοῦρες Ἀνδρέας
† ὁ Κραϊόβας καί Ὀλτενίας Εἰρηναῖος
† ὁ Τιμισοάρας καί Βανάτου Ἰωάννης
† ὁ ἐν Δυτικῇ καί Νοτίῳ Εὐρώπῃ Ἰωσήφ
† ὁ ἐν Γερμανίᾳ καί Κεντρικῇ Εὐρώπῃ Σεραφείμ
† ὁ Τιργοβιστίου Νήφων
† ὁ Ἄλμπα Ἰούλια Εἰρηναῖος
† ὁ Ρώμαν καί Μπακάου Ἰωακείμ
† ὁ Κάτω Δουνάβεως Κασσιανός
† ὁ Ἀράντ Τιμόθεος
† ὁ ἐν Ἀμερικῇ Νικόλαος
† ὁ Ὀράντεα Σωφρόνιος
† ὁ Στρεχαΐας καί Σεβερίνου Νικόδημος
† ὁ Τουλσέας Βησσαρίων
† ὁ Σαλάζης Πετρώνιος
† ὁ ἐν Οὑγγαρίᾳ Σιλουανός
† ὁ ἐν Ἰταλίᾳ Σιλουανός
† ὁ ἐν Ἱσπανίᾳ καί Πορτογαλίᾳ Τιμόθεος
† ὁ ἐν Βορείῳ Εὐρώπῃ Μακάριος
† ὁ Πλοεστίου Βαρλαάμ, Βοηθός παρά τῷ Πατριάρχῃ
† ὁ Λοβιστέου Αἰμιλιανός, Βοηθός παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Ριμνικίου
† ὁ Βικίνης Ἰωάννης Κασσιανός, Βοηθός παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ ἐν Ἀμερικῇ
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Κύπρου
† ὁ Πάφου Γεώργιος
† ὁ Κιτίου Χρυσόστομος
† ὁ Κυρηνείας Χρυσόστομος
† ὁ Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος
† ὁ Μόρφου Νεόφυτος
† ὁ Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Βασίλειος
† ὁ Κύκκου καί Τηλλυρίας Νικηφόρος
† ὁ Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς Ἠσαΐας
† ὁ Τριμυθοῦντος καί Λευκάρων Βαρνάβας
† ὁ Καρπασίας Χριστοφόρος
† ὁ Ἀρσινόης Νεκτάριος
† ὁ Ἀμαθοῦντος Νικόλαος
† ὁ Λήδρας Ἐπιφάνιος
† ὁ Χύτρων Λεόντιος
† ὁ Νεαπόλεως Πορφύριος
† ὁ Μεσαορίας Γρηγόριος
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ἑλλάδος
† ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Προκόπιος
† ὁ Περιστερίου Χρυσόστομος
† ὁ Ἠλείας Γερμανός
† ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος
† ὁ Ἄρτης Ἰγνάτιος
† ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
† ὁ Νικαίας Ἀλέξιος
† ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος
† ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος
† ὁ Καστορίας Σεραφείμ
† ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Ἰγνάτιος
† ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος
† ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ
† ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος
† ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος
† ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
† ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας
† ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης
† ὁ Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Γαβριήλ
† ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος
† ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου Θεόκλητος
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Πολωνίας
† ὁ Λούτζ καί Πόζναν Σίμων
† ὁ Λούμπλιν καί Χέλμ Ἄβελ
† ὁ Μπιαλύστοκ καί Γκντάνσκ Ἰάκωβος
† ὁ Σιεμιατίτσε Γεώργιος
† ὁ Γκορλίτσε Παΐσιος
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Ἀλβανίας
† ὁ Κορυτσᾶς Ἰωάννης
† ὁ Ἀργυροκάστρου Δημήτριος
† ὁ Ἀπολλωνίας καί Φίερ Νικόλαος
† ὁ Ἐλμπασάν Ἀντώνιος
† ὁ Ἀμαντίας Ναθαναήλ
† ὁ Βύλιδος Ἄστιος
Ἀντιπροσωπεία Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας
† ὁ Πράγας Μιχαήλ
† ὁ Σούμπερκ Ἠσαΐας
† ὁ Ἑλβετίας Ἱερεμίας, ἐπί κεφαλῆς τῆς Πανορθοδόξου Γραμματείας τῆς Ἁγίας και Μεγάλης Συνόδου
sinodos3
Γραφείο ειδήσεων Romfea.gr
Συνολικά 156 Επίσκοποι και όχι 290 όπως ανακοίνωσαν οι Εκπρόσωποι στις συνεντεύξεις τύπου, συμμετείχαν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο στο Κολυμπάρι της Κρήτης.
Ο λόγος της διαφορά αυτής προέρχεται από το γεγονός ότι κάθε μια από τις δέκα συμμετέχουσες Εκκλησίες είχε το δικαίωμα να έχει 25 Επισκόπους, αλλά η Πολωνία, η Τσεχία και η Κύπρος δεν είχαν τόσους Ιεράρχες να συμμετάσχουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες Ιεράρχες από την (Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κύπρου και του Πατριαρχείου Σερβίας) που συμμετείχαν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο δεν υπέγραψαν σε κάποια τελικά κείμενα.
Επίσης οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ρωσική Εκκλησία σχολιάζοντας τα τελικά κείμενα, δήλωσε ότι τα περιμένει και θα αποφασίσει μετά από ενδελεχή έλεγχο.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι οι Εκκλησίες που δεν συμμετείχαν στην Αγία Σύνοδο, αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των Ορθοδόξων στο κόσμο.
πηγή:

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Η μεγάλη νύχτα της Ευρώπης «Κλείδωσε» το Brexit


Η Βρετανία εγκαταλείπει την ΕΕ: 52% υπέρ του Brexit
Τι δείχνουν τα επίσημα αποτελέσματα στη Βρετανία

Δραματικές εξελίξεις και ολονύκτιο θρίλερ στο δημοψήφισμα για την παραμονή ή έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε. με τα μέχρι στιγμής καταμετρημένα αποτελέσματα να διαψεύδουν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έδιναν ισχυρό προβάδισμα στο Bremain και αλλαγή κλίματος μετά την δολοφονία της βουλευτού των Εργατικών Τζο Κοξ.

Το Brexit συγκεντρώνει ποσοστό 52% έναντι 48% υπέρ της παραμονής στην ΕΕ. Στις 6.40 το πρωί τρία μεγάλα δίκτυα, το BBC το ITV και το SkyNews προέβλεψαν ότι το Brexit «κλείδωσε». Το BBC αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Βρετανία έλαβε τις αποφάσεις της και προβλέπει ότι το τελικό αποτέλεσμα της κάλπης θα είναι 52% υπέρ της αποχώρησης.

Αναλυτής του τηλεοπτικού δικτύου Sky News προέβλεψε στις 6:10 το πρωί ότι η εκστρατεία υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα επικρατήσει στο δημοψήφισμα που διεξήχθη χθες συγκεντρώνοντας το 53% των ψήφων. Δραματική πρόβλεψη και από την JP Μοrgan στις 5:55 το πρωί ώρα Ελλάδας. Το Brexit μοιάζει πλέον το πιθανότερο σενάριο προέβλεψαν οι αναλυτές της.

Στις 07:23 το πρωί ώρα Ελλάδας οι καταμετρημένες ψήφοι υπέρ του Leave ήταν 15.705.000 ενώ υπέρ του Remanin 14.584.000 εκατομμύρια με καμετρημένες το 90% των ψήφων. Στο στρατόπεδο του Bremain επικρατεί πανικός. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται πολιτικός συντάκτης του BBC «από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα».

Tobias Buck @TobiasBuckFT

BBC calls victory for Leave. The end of the UK - and the EU - as we know them. Τα αποτελέσματα
Συντριπτικό υπέρ του Bremain ήταν το πρώτο επίσημο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Βρετανία, αυτό από το Γιβραλτάρ. Συγκεκριμένα ψήφισαν 20.172 πολίτες, από τους οποίους οι 19.322 τάχθηκαν υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ενωση (ποσοστό 95,9%), ενώ υπέρ της εξόδου από την ΕΕ ψήφισαν 823, δηλαδή ποσοστό 4,1%. Υπέρ του Bremain, αλλά με χαμηλότερα ποσοστά ήταν και τα επόμενα δύο επίσημα αποτελέσματα.

Στο Νιούκαστλ -όπου αναμενόταν να υπερισχύσει το Brexit- υπέρ της παραμονής στην ΕΕ ψήφισαν 65.404 πολίτες, έναντι 63.519 που ψήφισαν κατά.

Στα νησιά Ορκνεϋ 91.915 ψήφισαν υπέρ του Bremain (ποσοστό 63%) ενώ υπέρ του Brexit 68.614 (ποσοστό 37%).

Η πρώτη περιοχή που ψήφισε υπέρ του Brexit ήταν το Σάντερλαντ, με ποσοστό 61%, έναντι 39% υπέρ του Bremain.

Στο Foyle, το Bemain παίρνει ποσοστό 78.3% και το Brexit 21.7%

Στο Swindon, υπέρ της παραμονής στην Ε.Ε. τάχθηκε το 45.3% και υπέρ της εξόδου το 54.7%.

Στο City του Λονδίνου το Bremain παίρνει 78.3% και το Brexit 21.7%

Στο Broxbourne, το Bremain παίρνει 33.7% και το Brexit 66.3%

Στο Ketting το Bremain παίρνει 39% και το Brexit 61%.

Στο South Tyneside το Bremain παίρνει 38.% και το Brexit 62.%

Στα νησιά Shetland το Bremain παίρνει 56.5% και το Brexit 43.5%

Στο West Dunbartonshire το Bremain παίρνει 62.0% και το Brexit 38.0%

Στο North Antrim το Bremain παίρνει 37.8% και το Brexit 62.2%.

Στο Lagan Valley το Bremain παίρνει 46.9% και το Brexit 53.1%

Στο Dundee City το Bremain παίρνει 59.8% και το Brexit 40.2%

Στο Basildon το Bremain παίρνει 31.4% και το Brexit 68.6%

Στο Stockton-on-Tees το Bremain παίρνει 38.3% και το Brexit: 61.7%

Στο Renfrewshire το Bremain παίρνει 64.8% και το Brexit: 35.2%

Στο Swansea της Ουαλίας το Bremain παίρνει 48.5% και το Brexit 51.5%

Στη Γλασκώβη Glasgow το Bremain παίρνει 66.6% και το Brexit 33.4%

Στο South Lanarkshire το Bremain παίρνει 63.1% και το Brexit 36.9%

Στο Μπλάκπουλ το Bremain παίρνει 32,5% και το Brexit 67,5%

Στο Λίβερπουλ το Bremain παίρνει 58.2% και το Brexit 41.8%

Στο Westminster το Bremain παίρνει 69.0% και το Brexit 31.0%

Στο Richmond Upon Thames το Bremain παίρνει 69.3% και το Brexit 30.7%.

Στο Aberdeen City το Bremain παίρνει 61.1% και το Brexit 38.9%

Στο Κόβεντρι το Bremain παίρνει 44.4% και το Brexit 55.6%

Στο Sheffield το Bremain παίρνει 49.0% και το Brexit 51.0%

Στο Εδιμβούργο, πρωτεύουσα της Σκωτίας, το Bremain παίρνει 74.4% και το Brexit 25.6%

Στο Κέμπριτζ, το Bremain παίρνει 74% και το Brexit 26%

Στο Μπρίστολ, το Bremain παίρνει 61,7% και το Brexit 38,3%

Στο Μαντσεστερ, το Bremain παίρνει 60,4% και το Brexit 39,6% Σύμφωνα με την Press Association, το 60% των ψηφοφόρων του Μάντσεστερ, που προβλεπόταν ότι θα είναι μία από τις ασφαλέστερες περιφέρειες του στρατοπέδου του Remain, υποστήριξε την παραμονή στην ΕΕ. Σύμφωνα με την ανάλυση της JP Morgan, η πρόβλεψη για το Μάντσεστερ ήταν ότι το 70% θα ψήφιζε υπέρ της παραμονής.

Στο Κάρτνιφ το Bremain παίρνει 60.0% και το Brexit 40.0%

Στην Ουαλλία σε 18 από τις 22 περιφέρειες μόνο τρεις ψήφισαν υπέρ του Remain οι υπόλοιπες τάσσονται υπέρ του Brexit. Σε περιοχές στη νότια Ουαλλία προπύργια των Εργατικών το Leave συγκεντρώνει ποσοστά ρεκόρ.

Στις 05:20 το πρωί το βρετανικό δίκτυο ITV προέβλεψε ότι υπάρχουν 75% πιθανότητες το τελικό αποτέλεσμα να κερδίσει το στρατόπεδο του Brexit.Συνοπτικά η κατάσταση έχει ως εξής:

Βόρεια Αγγλία: Οι 8 βορειοδυτικές περιφέρειες ψηφίζουν Brexit, το ίδιο και οι βορειοανατολικές.


Ουαλία: Απρόσμενη και ισχυρή υποστήριξη στου Brexit μέχρι στιγμής.

Λονδίνο: Τα μέχρι στιγμής στοιχεία το Bremain θα έχει την υποστήριξη του 75% των ψηφισάντων.

Midlands: Τα προγνωστικά μιλούν για μικρό προβάδισμα του Bremain με το Μπερμιγχαν να παίζει άκρως σημαντικό ρόλογ στο αποτέλεσμα.

Σκωτία: Το Bremain κερδίζει όπως προβλεπόταν αλλά δεν υπάρχει τόσο μεγάλη συμμετοχή.

Η συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο στο δημοψήφισμα ανέρχεται σε 71,2% με βάση μέχρι τώρα στοιχεία από 120 περιφέρειες, ωστόσο η συμμετοχή στην σκοτσέζικη πόλη της Γλασκόβης ήταν πολύ πιο χαμηλή, στο 56,2%, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Top 10 leave

Boston – 75.6%
South Holland – 73.6%
Castle Point – 72.7%
Thurrock – 72.3%
Great Yarmouth – 71.5%
Fenland – 71.4%
Mansfield – 70.9%
Bolsover – 70.8%
North East Lincolnshire – 69.9%
Ashfield – 69.8%


Top 10 remain

Gibraltar – 95.9%
Lambeth – 78.6%
Hackney – 78.5%
Haringey – 75.6%
City of London – 75.3%
Islington – 75.2%
Wandsworth – 75.0%
Camden – 74.9%
Edinburgh – 74.4%
East Renfrewshire – 74.3%

Οι επτά θανάσιμες… απορίες πριν από το βρετανικό δημοψήφισμα

Αναδημοσίευση από protagon.gr
Ποιος είναι ποιος και τι υποστηρίζει - Ποιοι αποτελούν το κάθε στρατόπεδο - Τι ώρα ανοίγουν τα εκλογικά κέντρα και τι ώρα κλείνουν - Πότε περιμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα - Τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις - Ολα όσα χρειάζεται να ξέρετε
Το τι πρόκειται να συμβεί σε περίπτωση που η Μεγάλη Βρετανία αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ενωση έχει αναλυθεί αρκετά. Δύσκολα θα βρεθεί κάποιος που να μην έχει διαβάσει έστω και μία ανάλυση για τα όσα θα επιφέρει ένα Brexit τόσο στη βρετανική οικονομία, όσο και στην ευρωπαϊκή, αλλά και στην παγκόσμια.
Πλέον, ό,τι… απίδια ήταν να πιάσει ο σάκος έπιασε. Ελάχιστες ώρες πριν από το άνοιγμα των καλπών στο Νησί, αυτό που έχει σημασία είναι οι λεπτομέρειες. Τα μικρά-μικρά που έχουν ξεχωριστό νόημα και αποτυπώνουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο το κλίμα που επικρατεί σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Βόρειο Ιρλανδία.
Κι αν τα polls είναι δύσκολο να τα εμπιστευτείς, δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην στέκεται στο αμφίρροπο αποτέλεσμα που προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις.
Ας δούμε παρακάτω επτά πράγματα τα οποία διαμορφώνουν το κλίμα της τελευταίας στιγμής στη Βρετανία:
Πόση είναι η διαφορά στις δημοσκοπήσεις; Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά. Αλλά αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες να πέσει κάποιος μέσα, αυτό είναι να το πάει… μαθηματικά. Ας δούμε τον μέσο όρο των τελευταίων έξι δημοσκοπήσεων. Τα τελευταία polls δείχνουν πως προηγείται η παραμονή της Βρετανίας στην ΕΕ. Το ποσοστό αγγίζει το 51%, αυτό του Leave το 49% και η ζωή… συνεχίζεται.


Οι δύο βασικοί (θεσμικοί) υποστηρικτές της κάθε πλευράς. Ο Ντέιβιντ Κάμερον (πρωθυπουργός, αριστερά) και ο Μπόρις Τζόνσον, πρώην δήμαρχος του Λονδίνου 

Ωστόσο, όλα φαίνεται πως θα κριθούν από τους αναποφάσιστους. Αυτοί υπολογίζονται στο 10% και το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί απόλυτα από το πού θα καταλήξουν όσοι δεν έχουν αποφασίσει ακόμη τι θα επιλέξουν.
Υπάρχει ένα γνωμικό που θέλει τους αναποφάσιστους να πηγαίνουν με το ρεύμα του νικητή. Προβάδισμα έχει η παραμονή στην ΕΕ, αλλά ρεύμα σαφές σίγουρα δεν υπάρχει. Πάντως, το τι ακριβώς θα γίνει σε περίπτωση Brexit και ποιες είναι οι εναλλακτικές επιλογές που θα έχουν οι Βρετανοί, το έχει αποτυπώσει σε ένα σύντομο και περιγραφικό video η Telegraph, η οποία υποστηρίζει την έξοδο από την ΕΕ.
Οι αποδόσεις των στοιχημάτων δεν λένε ποτέ ψέματα. Η Ladbrokes’, το μεγαλύτερο πρακτορείο στοιχημάτων της Βρετανίας (και ένας από τους μεγαλύτερους στοιχηματικούς παρόχους παγκοσμίως) δίνει ξεκάθαρο φαβορί την παραμονή στην ΕΕ. Οι αποδόσεις της είναι ένα προς τέσσερα (1/4), κάτι που στα… ελληνικά του στοιχήματος μεταφράζεται σε απόδοση 1,25. Αντίθετα, η έξοδος από την ΕΕ παίζεται στο 3/1, δηλαδή απόδοση 4. Δεν το λες και μικρή διαφορά και –σίγουρα- έχει τη σημασία του, αφού καμία μεγάλη εταιρεία δεν διακινδυνεύει τόσα πολλά χρήματα.

Πότε ανοίγουν οι κάλπες, ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου και πού ψηφίζουν οι Βρετανοί; Ολοι οι Βρετανοί, όλοι οι Ιρλανδοί και γενικά όλοι οι πολίτες των χωρών της Κοινοπολιτείας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να προσέλθουν στις κάλπες. Ταυτόχρονα, δικαίωμα ψήφου έχουν και οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ, μόνο –όμως- όσοι είχαν κάνει αίτηση για εγγραφή στους καταλόγους μέχρι 9 Ιουνίου. Προφανώς, μπορούν να ψηφίσουν και οι Μαλτέζοι και οι Κύπριοι που είναι άνω των 18 και ζουν στα εδάφη του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα εκλογικά τμήματα ανοίγουν στις 07:00 και κλείνουν στις 22:00 (τοπικές ώρες). Εκεί θα υπάρχουν 2.500 εκλογικοί αντιπρόσωποι που θα καταμετρήσουν τα ψηφοδέλτια και τα αποτελέσματα θα συγκεντρωθούν στα 382 επίσημα εκλογικά κέντρα καταμέτρησης. Το τελικό αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί από το δημαρχείο του Μάντσεστερ, όταν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Αυτό αναμένεται να γίνει νωρίς το πρωί της Παρασκευής, περίπου στις 09:00. Νωρίτερα, γύρω στις δύο ώρες μετά το κλείσιμο των καλπών, θα ανακοινωθεί το πρώτο σετ αποτελεσμάτων. Διαβάστε εδώ αναλυτικά όλον τον οδηγό.Οι 53 χώρες που αποτελούν την Κοινοπολιτεία / photo: thecommonwealth.org
Τα… ριάλια, ριάλια, δολάρια. Στη Βρετανία, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται παροξυσμός ζήτησης για ευρώ και δολάρια. Είναι αξιοσημείωτο, όπως σημειώνει το Reuters επικαλούμενο στοιχεία από επίσημες πηγές, πως τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί κατά 75% οι ανταλλαγές στερλινών με ευρώ και δολάρια. Κι όλα αυτά μόνο μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Μάλιστα, μόνο την περασμένη Τρίτη, στις 21 Ιουνίου δηλαδή, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 50%. Και, προφανώς, όλα αυτά στη νόμιμη και δια ζώσης αγορά. Αν κάποιος επιχειρήσει να κοιτάξει διαδικτυακά, η αύξηση υπερβαίνει το 350%! Οι σχετικές τάσεις, σύμφωνα με τους αναλυτές, αποδίδονται στην έντονη αβεβαιότητα σχετικά με την έκβαση του δημοψηφίσματος καθώς σε περίπτωση Brexit, η στερλίνα αναμένεται να υποτιμηθεί σημαντικά. Ενδεικτικά, η UBS αναμένει, ότι σε περίπτωση εξόδου από την Ε.Ε., το βρετανικό νόμισμα θα υποστεί απώλειες της τάξης του 17%, διολισθαίνοντας στα επίπεδα των 0,90 ευρώ/στερλίνα.
Το αντίστοιχο ΕΣΡ κάνει δουλειά. Εντάξει, μπορεί να μην αφορά τα Μέσα μόνο, αλλά στη Βρετανία υπάρχει, όντως, ένα όργανο που επιβλέπει τα πάντα και φροντίζει να μην υπάρχουν παραβιάσεις στους κανονισμούς που διέπουν τη διαδικασία. Οι επίσημες εκστρατείες υπέρ του Remain και του Leave έλαβαν κρατική επιχορήγηση 600.000 λιρών και συνολικά είχαν ανώτατο όριο εξόδων τα εφτά εκατομμύρια λίρες. Και όλα αυτά περιλαμβάνουν διαφημίσεις σε εφημερίδες, sites, τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό αέρα, τα πάντα. Δείτε εδώ όλους τους κανονισμούς.
Το Who is Who του δημοψηφίσματος. Και τώρα πάμε στα… ζόρικα. Τι υποστηρίζει ο καθένας, ποιος λέει τι. Για να μη χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, δείτε το παρακάτω γράφημα που ετοίμασε το BBC και δείχνει το πόσοι βουλευτές υποστηρίζουν την παραμονή της Βρετανίας στην ΕΕ (αριστερή στήλη) και πόσοι την έξοδο. Ολα αυτά με βάση την καταγραφή που έγινε μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης, 22 Ιουνίου. Οι Con είναι οι Συντηρητικοί, Lab οι Εργατικοί, SNP είναι το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα, LD είναι οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, DUP είναι οι Δημοκρατικοί (Unionists), SF είναι το Sinn Féin της Ιρλανδίας, SDLP είναι οι Σοσιαλδημοκράτες και PC είναι το Plaid Cymru από την Ουαλία.

Κι αν θέλετε να το δείτε και οπτικά το θέαμα, για να έχετε μια εικόνα για το πού επικρατούν οι αντίστοιχες τάσεις, ρίξτε μια ματιά παρακάτω. Με κίτρινο η παραμονή, με μπλε η έξοδος.

Και στην ελληνική version του:

Πώς είναι τα ψηφοδέλτια του δημοψηφίσματος; Ετσι:

ΠΗΓΗ:

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Τα βρετανικά ΜΜΕ παίρνουν θέση για το δημοψήφισμα

Αναδημοσίευση από protagon.gr
Τι έγραψε η Guardian, η Telegraph, η Mail, οι Times και οι άλλες μεγάλες εφημερίδες - Σε ποιο Μέσο υπάρχουν διαφορετικές... γραμμές - Ποιος πρώην ποδοσφαιριστής και νυν αστέρας της show biz έγραψε για το Brexit και επηρέασε χιλιάδες κόσμου

Το ότι τα διεθνή ΜΜΕ λειτουργούν πολύ καλύτερα από τα ελληνικά το ξέραμε (και αυτό είναι μια σαφής ένδειξη αυτοκριτικής που κάνουμε εδώ στο Protagon). Το ότι οι Βρετανοί έχουν μία άλλη κουλτούρα διαλόγου, επίσης, το ξέραμε.

Και τώρα, όσο το δημοψήφισμα για την παραμονή ή όχι του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ενωση πλησιάζει, όλο και περισσότερα βρετανικά Μέσα παίρνουν θέση για το πώς βλέπουν τα ίδια την κατάσταση. Για το τι προτείνουν στους πολίτες να κάνουν. Για το αν συντάσσονται με το στρατόπεδο του «Remain» ή του «Leave».
Με κύριο άρθρο τους, την περασμένη εβδομάδα, οι Financial Times πήραν επισήμως θέση υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στέλνοντας προειδοποίηση ότι το Brexit θα συνιστά πράξη αυτοακρωτηριασμού. «Ενας εποικοδομητικός διάλογος είναι ζωτικής σημασίας τη στιγμή που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον ισλαμικό εξτρεμισμό, την προσφυγική κρίση, τη ρωσική επέκταση και την κλιματική αλλαγή. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα παρά σε συλλογική βάση», έγραψε η κορωνίδα του οικονομικού Τύπου, ακριβώς μία εβδομάδα πριν το δημοψήφισμα, δίνοντας τον παλμό που επικρατεί στο City.


Και με το που άνοιξε η τελευταία εβδομάδα, όλες οι μεγάλες εφημερίδες πήραν κι αυτές θέση.


Η κυριακάτικη έκδοση της Mail τάχθηκε υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ, με ένα απόλυτα σαφές μήνυμα, ακριβώς κάτω από το λογότυπο της εφημερίδας. «Σας προτείνουμε να ψηφίσετε ΠΑΡΑΜΟΝΗ για μία ακόμη πιο ασφαλή, πιο ελεύθερη και Μεγαλύτερη Βρετανία, με ευημερία».

Το εξώφυλλο της κυριακάτικης έκδοσης της Mail
Και το κείμενο που ακολούθησε ήταν ενδεικτικό του ύφους που θέλει να κρατήσει το Μέσο σε αυτήν την κρίσιμη χρονικά συγκυρία. Σε ένα δισέλιδο άρθρο, η εφημερίδα ανέφερε ότι η Βρετανία θα έρθει αντιμέτωπη με ανατιμήσεις, αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές και μια περίοδο αβεβαιότητας, αν ψηφίσει να φύγει από την ΕΕ στις 23 Ιουνίου. Επιπλέον κατηγόρησε το στρατόπεδο υπέρ του Brexit για πλασάρισμα μιας «επικίνδυνης αυταπάτης». «Ο ανθρώπινος νους γνωρίζει ότι, ειδικά στον κόσμο που κατοικούμε τώρα, οι βαθύτερες επιθυμίες μας, πρέπει με κάποιο τρόπο να εποπτεύονται για να ταιριάζουν με το σύνολο και την σκληρή πραγματικότητα ενός ανταγωνιστικού κόσμου, και ακόμα και αν παραμένουμε ένα μεγάλο έθνος, δεν έχουμε πλέον τη δύναμη ή τον πλούτο που κάποτε μας επέτρεπε να ζούμε σε απόλυτη απομόνωση», έγραψε η κυριακάτικη έκδοση της Mail και έβαλε στον στόχο της τους επικεφαλής της καμπάνιας του Βrexit, λέγοντας πως είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν ένα μεγάλο μέρος των εσόδων των Βρετανών και να ρίξουν το επίπεδο διαβίωσης, προκειμένου να περπατήσουν σε ένα αβέβαιο μέλλον.


Σε ένα πολύ πιο πολιτικό και ήπιο ύφος, η κυριακάτικη έκδοση της Guardian, η The Observer, τάχθηκε υπέρ της παραμονής στην ΕΕ. Η εφημερίδα ανέφερε ότι οι ψηφοφόροι δεν θα πρέπει να γυρίσουν την πλάτη τους στο ευρωπαϊκό εγχείρημα σε ένα άρθρο με τίτλο: «Για μια διεθνή, φιλελεύθερη και ανοιχτή Βρετανία, πρέπει να είμαστε μέρος της ΕΕ». Επιβεβαιώνοντας ότι η εφημερίδα ήταν «πάντα περήφανη για τη διεθνιστική, φιλελεύθερη κοσμοθεωρία της», σημειώνει πως «παρά τις πολλές αδυναμίες της, αυτή η εφημερίδα πιστεύει, ότι η ΕΕ είναι χωρίς αμφιβολία, μια δύναμη για το καλό».

Τα όσα έγραψε η Observer

Και μιας και οι δύο εφημερίδες βγαίνουν με διαφορετικό τίτλο, ο μεγάλος… αδερφός της Observer, η Guardian, κυκλοφόρησε κι αυτή με σαφή θέση υπέρ της παραμονής. «Θα πρέπει να παραμένετε συνδεδεμένοι και χωρίς αποκλεισμούς και όχι θυμωμένοι και απομονωμένοι. Ψηφίστε για μια ενωμένη χώρα που απλώνει το χέρι στον κόσμο, καταψηφίστε τον διχασμό και την εσωστρέφεια. Ψηφίστε για την παραμονή», έγραψε η εφημερίδα.
«Ναι» οι Times, «όχι» οι Sunday Times


Οι βρετανικοί Times στηρίζουν την παραμονή της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ στο φύλλο του Σαββάτου, 18 Ιουνίου, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας έφερε τον τίτλο «Γιατί το Remain είναι η καλύτερη λύση για την Βρετανία».

«Σε γενικές γραμμές πιστεύουμε ότι η Βρετανία θα είναι σε καλύτερη θέση να ηγηθεί μιας ανανεωμένης προσπάθειας για την αναμόρφωση της ΕΕ εκ των έσω, αντί να αρχίσει εκ νέου έξω από αυτήν», έγραψε η εφημερίδα. Ωστόσο, οι δύο άλλες εφημερίδες του ομίλου Μέρντοκ, η Sun και οι Sunday Times έχουν ταχθεί υπέρ του Brexit. Η Sun, η εφημερίδα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία, προέτρεπε τους αναγνώστες της να ψηφίσουν για την αποχώρηση στο πρωτοσέλιδο της 14ης Ιουνίου. «Πρέπει να απομακρυνθούμε από το διευθυντήριο των Βρυξελλών», ανέφερε η εφημερίδα με τις σχεδόν 1,7 εκατομμύρια πωλήσεις.
Οσον αφορά τους Sunday Times, η εφημερίδα προέτρεψε τους αναγνώστες της να ψηφίσουν υπέρ της αποχώρησης ως μέσο πίεσης για βαθύτερες μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη. «Ναι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μια ταραχώδη διαδρομή όμως πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Αυτή η ψήφος ίσως να είναι η μόνη ευκαιρία να σταματήσουμε την επέλαση του συγκεντρωτικού ευρωπαϊκού σχεδίου», τόνισαν.Σε διαφορετικό στιλ από την ημερήσια έκδοση των Times, η κυριακάτική τους
Κλείνοντας, η Telegraph, που ομολογουμένως έχει μεγαλύτερο κύρος από τη Sun, τάχθηκε υπέρ της αποχώρησης της Βρετανίας, προτρέποντας τους αναγνώστες της να κάνουν το ίδιο. Η εφημερίδα κυκλοφόρησε με κύριο άρθρο με τον τίτλο «Ψηφίστε υπέρ της αποχώρησης για να επωφεληθείτε από έναν κόσμο ευκαιριών», προβληματίζοντας αρκετά, αφού η δυναμική της μόνο αμελητέα δεν είναι.


Και την ώρα που όλες οι βρετανικές εφημερίδες έπαιρναν θέση, αυτός που έκανε καμπάνια υπέρ της παραμονής και ενδέχεται να έπεισε περισσότερο κόσμο ήταν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ένα κείμενο και μία φωτογραφία με τα οποία εκφράζει την άποψή του ότι η Βρετανία πρέπει να παραμείνει στην ΕΕ.
I'm passionate about my country and whatever the result of Thursday's referendum, we will always be Great. Each side has the right to their opinion and that should always be respected whatever the outcome of the European Referendum.
I played my best years at my boyhood club, Manchester United. I grew up with a core group of young British....
Δείτε περισσότερα
«Είμαι παθιασμένος με τη χώρα μου και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος πάντα θα είναι «η Σπουδαία». Κάθε πλευρά έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη της και πρέπει να είναι σεβαστή, ανεξάρτητα από την έκβαση του δημοψηφίσματος. Επαιξα τα καλύτερα μου χρόνια, στην παιδική μου ομάδα, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μεγάλωσα δίπλα σε σπουδαίους νεαρούς Βρετανούς παίκτες, όπως ο Ράιαν Γκιγκς, ο Πολ Σκόουλς, ο Νίκι Μπατ και τους αδερφούς Νέβιλ. Μαζί ήταν και ένα γκρουπ έμπειρων και μεγαλύτερων σε ηλικία Βρετανών παικτών όπως ο Γκάρι Πάλιστερ, ο Στιβ Μπρους και ο Πολ Ινς. Είχαμε κερδίσει τίτλους, ήμασταν όμως καλύτεροι και πιο επιτυχημένοι εξαιτίας του Δανού τερματοφύλακά, Πίτερ Σμάιχελ, της ηγετικής μορφής του Ιρλανδού Ρόι Κιν και των ικανοτήτων του Γάλλου, Ερικ Καντονά. Είχα επίσης το προνόμιο να παίξω και να ζήσω στη Μαδρίτη, το Μιλάνο και το Παρίσι με συμπαίκτες από όλη την Ευρώπη. Αυτές οι καταπληκτικές ευρωπαϊκές πόλεις και οι παθιασμένοι φίλαθλοι τους, καλωσόρισαν εμένα και την οικογένεια μου και μας έδωσαν την ευκαιρία να απολαύσουμε την μοναδική και εμπνευσμένη κουλτούρα τους αλλά και τους ανθρώπους. Ζούμε σε έναν αλληλεξαρτώμενο κόσμο, όπου μαζί είμαστε δυνατοί. Για τα παιδιά μας και τα παιδιά τους πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα παγκόσμια προβλήματα από κοινού και όχι μόνοι. Για αυτούς τους λόγους θα ψηφίσω υπέρ της παραμονής της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση», έγραψε, κερδίζοντας πάνω από 50.000 share μέσα στα πρώτα 15′

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

H δύναμη του αγίου Πνεύματος - Χαρίσματα: οι ΕΝΝΕΑ καρποί του Αγίου Πνεύματος
Η διδασκαλία περί του Αγίου Πνεύματος κηρύχτηκε από την Εκκλησία από τα αποστολικά ακόμα έτη, αλλά έλαβε οριστική διατύπωση κατά την εποχή της Α’ και και της Β’ Οικουμενικής Συνόδου, όταν και είχαν ανακύψει οι αμφισβητήσεις περί της θεότητας του Αγίου Πνεύματος, από τους πνευματομάχους.
Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, μόνον «ο Πατήρ αιτία εστί. του Πνεύματος» και όχι και ο Υιός, όπως δογμάτισαν οι Ρωμαιοκαθολικοί με το Φιλιόκβε (Filioque).
Η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι κινητή. 
Εορτάζεται πάντοτε ημέρα Δευτέρα, 7 εβδομάδες μετά το Πάσχα
Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος είναι μια μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. 
Είναι η γιορτή του τρίτου μέλους της Αγίας Τριάδας, 
η γιορτή ενός πνεύματος ζωοποιού και εκ του Πατρός εκπορευόμενου, η γιορτή του Αγίου Πνεύματος.


Πάσα πνοή, δόξαζε Πνεῦμα Κυρίου,
Δὲ οὗ πονηρῶν πνευμάτων φροῦδα θράση
.

«....Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον καὶ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν....»
Την Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή, 

η Εκκλησία μας εορτάζει το Άγιο Πνεύμα. 
Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, 
το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός. 
Είναι ομοούσιο με τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού 
και κατά το Σύμβολο της Πίστεως 
«συνπροσκυνείται και συνδοξάζεται» 
με τον Πατέρα και με τον Υιό, 
ίσο κατά τη λατρεία και την τιμή.
Η σημερινή ημέρα είναι για την ορθόδοξη πίστη και λατρεία 
εορτή και πανηγύρι.
Όπως δηλαδή διαδέχονται η μια την άλλη οι εποχές και οι κινήσεις του ήλιου, έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία η μία εορτή διαδέχεται την άλλη και με τον τρόπο αυτό απ’ τη μια πηγαίνουμε στην άλλη. Πριν από λίγο καιρό εορτάσαμε τον σταυρό, το πάθος και την Ανάσταση, και ύστερα από αυτά την Ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στους ουρανούς. 
Σήμερα φθάσαμε στην κορυφή των αγαθών, 
σ’ αυτήν την κορωνίδα των εορτών, 
βρισκόμαστε πια στην πραγματοποίηση των επαγγελιών του Κυρίου. 
«Γιατί αν φύγω –λέει- θα σάς στείλω άλλον Παράκλητο, και δεν θα σάς αφήσω ορφανούς». (Ιωάν. 16,6). 
Πριν λίγες ημέρες ανελήφθη στον ουρανό, κάθισε στον βασιλικό θρόνο, στα δεξιά του Πατρός, και σήμερα μάς στέλνει ως δώρο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και μ’ αυτόν τον τρόπο μάς χορηγεί άπειρα ουράνια αγαθά. 
Γιατί, πες μου, ποιο από τα αγαθά που συμβάλλουν στη σωτηρία μας δεν μάς δόθηκε από το Άγιο Πνεύμα;
Με τη χάρη Του απαλλασσόμαστε απ’ τη δουλεία του διαβόλου, καλούμαστε στην ελευθερία του Χριστού, οδηγούμαστε στην ουράνια υιοθεσία, αναγεννιόμαστε απ’ την αρχή και ξεφορτωνόμαστε το βαρύ και δυσβάστακτο φορτίο των αμαρτιών μας. 
Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος βλέπουμε να υπάρχουν τόσοι ιερείς κι έχουμε τάγματα διδασκάλων της Εκκλησίας.
Απ’ την πηγή αυτή πήγασαν πλούτη προφητειών και χαρίσματα ιάσεων και όλα τα άλλα που συνήθως στολίζουν την Εκκλησία του Θεού από το Άγιο Πνεύμα προέρχονται. 
Και φωνάζει ο Παύλος και λέει: 
«Για όλα αυτά τα χαρίσματα ενεργεί το ένα και μοναδικό Πνεύμα, που τα μοιράζει όπως θέλει στον καθένα χωριστά» 
(Α’ Κορ. 12,11).
«Όπως θέλει», λέει, όχι όπως έχει διαταχθεί. 

«Μοιράζει», και δεν μοιράζεται.
 Έχει εξουσία, και δεν εξουσιάζεται. 
Γιατί ο Παύλος λέει πως έχει και το Άγιο Πνεύμα την ίδια εξουσία, που έχει και ο Πατήρ.
 Κι όπως είπε για τον Πατέρα 
«ο Θεός είναι εκείνος που ενεργεί παντού και πάντα» 
(Α’ Κορ. 12,6), έτσι λέει και για το Άγιο Πνεύμα 
«για όλα αυτά τα χαρίσματα ενεργεί το ένα και μοναδικό Πνεύμα, που τα μοιράζει όπως θέλει στον καθένα χωριστά».
Χάρη στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος απαλλαχτήκαμε από τις αμαρτίες, μ’ αυτήν ξεπλύναμε την ψυχή μας από κάθε ρύπο. 
Με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, ενώ ήμασταν άνθρωποι, γίναμε άγγελοι, όσοι βέβαια θελήσαμε να μας βοηθήσει η χάρη Του, χωρίς να αλλάξει η φύση μας, αλλά, κι αυτό είναι το πιο αξιοθαύμαστο, διατηρήσαμε την ανθρώπινη φύση μας και μ’ αυτή επιδείξαμε αγγελική συμπεριφορά. 
Τόσο μεγάλη είναι λοιπόν η δύναμη του Αγίου Πνεύματος! 
Και όπως η πραγματική φωτιά όταν δεχτεί τον μαλακό πηλό τον καθιστά σκληρό κεραμίδι, έτσι ακριβώς και η φωτιά του Αγίου Πνεύματος, όταν δεχτεί μια ψυχή συνετή, ακόμη κι αν τη βρει πιο μαλακή κι απ’ τον πηλό, την κάνει πιο γερή κι απ’ το σίδερο. 
Και κάνει ξαφνικά πιο καθαρό απ’ τον ήλιο εκείνον που έως τώρα ήταν μολυσμένος απ’ την ακαθαρσία των αμαρτιών.[...]
«Με τη δύναμη του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού»

λέει, 
«και με τη χάρη του Πνεύματος του Θεού μας»
Είδες, αγαπητέ, τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος; 
Είδες ότι το Άγιο Πνεύμα, εξαφάνισε όλες αυτές τις κακίες,
και ότι εκείνους που ήταν προηγουμένως υποδουλωμένοι στις αμαρτίες τους, τους ανέβασε ξαφνικά σε τόσο υψηλές τιμές;
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
Κοντάκιον
Ήχος πλ. δ'.
Ότε καταβάς τας γλώσσας συνέχεε,

διεμέριζεν έθνη ο Ύψιστος· 
ότε του πυρός τας γλώσσας διένειμε, 
εις ενότητα πάντας εκάλεσε· 
και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον ΠνεύμαΉ εορτή αυτή από διαπρεπείς διδασκάλους και πατέρας χαρακτηρίζεται ως ή ήμερα πού γεννήθηκε ή Εκκλησία. 
Άλλ' ενώ τα ανθρώπινα έχουν αρχή, ακμή και τέλος, 
ή Εκκλησία δεν έχει τέλος• 
μπορούμε να πούμε και γι' αυτήν 
«και της βασιλείας» αυτής 
«ούκ έσται τέλος» (Λουκ. 1,33)
Όσο κι αν την πολεμούν, θα μείνει αήττητος, 
διότι έχει μέσα της τη δύναμη του αγίου Πνεύματος.
Το Πνεύμα το άγιο, το τρίτο πρόσωπο της θεότητας, 

ως Θεός είναι αόρατο. 
Έγινε όμως αισθητό από τις διάφορες εκδηλώσεις του την ήμερα της Πεντηκοστής. 
Υπό δύο μορφές έγινε αισθητό σήμερα, όπως λέει Ο ευαγγελιστής Λουκάς
Όχι όπως στον Ιορδάνη «εν είδει περιστεράς».
 Αυτή τη φορά ήλθε ως πύρινες γλώσσες, και ως πνοή βίαιου ανέμου
Γιατί; Συμβολικά είναι αυτά. 
Εμφανίσθηκε ως γλώσσες πυρός, για να δείξει ότι το μόνο όπλο πού διαθέτει ό χριστιανισμός είναι ή ισχυρά γλώσσα, 
ό ζωντανός λόγος του Θεού στο στόμα των αγίων αποστόλων. 
Έγινε δε αισθητό ως βιαία πνοή ανέμου, διότι σαν σφοδρός άνεμος ξερίζωσε, ναι ξερίζωσε, το πεπαλαιωμένο δέντρο της ειδωλολατρίας, πού δε μπόρεσε να ξεριζώσει κανείς από τους σοφούς της αρχαιότητος. 
Το απλό κήρυγμα των αλιέων της Γαλιλαίος, πού είχαν φωτιστεί από το Πνεύμα το άγιο, ξερίζωσε την ειδωλολατρία.
Άλλα το ξερίζωμα είναι άρνησης. 

Και το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο άρνησης. ξερίζωσε, ναι, παμπάλαια ειδωλολατρικά έθιμα ριζωμένα στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά στη θέση τους φύτεψε άλλο δέντρο, το δέντρο του χριστιανισμού. 
Και ότι το Ευαγγέλιο έχει τη δύναμη να ξεριζώνει παμπάλαια συστήματα και καθεστώτα ανομίας και πλάνης, και να φυτεύει το ουράνιο δέντρο του Χριστού, αυτό δεν είναι θεωρία• 
φαίνεται καθαρά σε συγκεκριμένα πρόσωπα. 
Δέντρο παμπάλαιο είναι ό «παλαιός άνθρωπος»
 ('Ρωμ. β, β ' Εφ. 4,22• Κολ. 3,9), ό αμαρτωλός.
 Άλλ' άφ' ης στιγμής πιστέψει στο Χριστό και μετανοήσει, αλλάζει. Ψυχή, πού ποτίζεται από τα νάματα του παναγίου Πνεύματος, ανθεί και καρποφορεί. και το δέντρο, είπε ό Χριστός, γνωρίζεται από τους καρπούς του (βλ. Λουκ 6,43' Ματθ. 7,16).
Ή μηλιά από τα μήλα, ή αχλαδιά από τ' αχλάδια, 
ή πορτοκαλιά από τα πορτοκάλια• 
και ό Χριστιανός; 
από τους καρπούς του αγίου Πνεύματος.

Ποιοι είναι οι καρποί του αγίου Πνεύματος;
Περί του αγίου Πνεύματος ομιλεί και το ευαγγέλιο και ό απόστολος πού ακούσαμε 

(βλ. Ματθ. 18,18' Εφ. 5,9). 
Ιδίως όμως ομιλεί ό απόστολος Παύλος στην προς Γαλατάς επιστολή του (κεφ. 5ο, στ. 22).
Εκεί απαριθμεί συγκεκριμένα εννέα καρπούς του αγίου Πνεύματος. 
«Ό καρπός του Πνεύματος», λέει, είναι τα εξής.
Πρώτος καρπός είναι μια λέξης γλυκύτατη, πού πάει να εξαφανιστεί από τη γη, λέξης πού εκφράζει την ουσία του χριστιανισμού. είναι ή Αγάπη

Αγάπη όχι στα λόγια αλλά στην πράξη.
Πρότυπο αγάπης είναι ό Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ή εσταυρωμένη Αγάπη, αγάπη πού φτάνει μέχρι θυσίας σταυρικής.
Δεύτερος καρπός του αγίου Πνεύματος, λέει ό απόστολος Παύλος, είναι ή Χαρά. 

Πράγματι, όπου υπάρχει αγάπη ακολουθεί ή χαρά.
 Ή μοχθηρά ψυχή κάνει και το πρόσωπο σκυθρωπό 
καί το βλέμμα ν' αποπνέει θλίψη.
Μετά τη χαρά, ως φυσικό αποτέλεσμα, έρχεται ή Ειρήνη.
 Όποιος ζή με το Θεό, αυτός
ειρηνεύει με τον ουράνιο Πατέρα, ειρηνεύει με τον πλησίον, ειρηνεύει προ παντός με τη συνείδηση του• 

δεν αισθάνεται τύψει Πρώτη λοιπόν Τριάς, αγία τριάς των καρπών αυτών, είναι «αγάπη, χαρά, ειρήνη».
 Δευτέρα τριάς«μακροθυμία, χρηστότης, αγαθοσύνη».
• Τι σημαίνει μακροθυμία; 

Όταν κάποιος σου κάνει κακό, 
να μην εφαρμόσεις το εβραϊκό δίκαιο 
«όφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος» (Εξ. 21,24), αλλά να ανέχεσαι• 
και να ελπίζεις, ότι κι ό μεγαλύτερος κακούργος μπορεί να μεταβληθεί σε αγαθό άνθρωπο.
• Ό άλλος καρπός είναι ή Χρηστότης, δηλαδή ή πλατειά καρδιά, σαν τον ουρανό, πού αγκαλιάζει όλο τον κόσμο ανεξαιρέτως.
• Ό τρίτος καρπός της δευτέρας τριάδος είναι ή Αγαθοσύνη, δηλαδή το καλό όχι μόνο θεωρητικώς αλλά και πρακτικώς, 

όχι μόνο δυνάμει αλλά και ενεργεία στη ζωή μας.
Και τέλος ή τρίτη τριάδα των καρπών.
Πίστης. Πίστης όχι με τη συνηθισμένη έννοια αλλά με την πρώτη σημασία. 

Άνθρωπος πίστεως είναι ό άξιος εμπιστοσύνης,
ό αξιόπιστος. 
Αυτός λέει «το ναι ναι» και «το ου ου» (Ματθ.5,37 κ.ά.)
το φως φως και το σκότος σκότος (πρλ. Ήσ. 5,20)
την ήμέρα ήμέρα και τη νύχτα. 
Αυτός είναι σταθερός και ειλικρινής.
• Ωραίος καρπός ακόμα είναι ή Πραότης, 

πού έχει σχέση με την ταπείνωση το ήρεμο και ησύχιο πρόσωπο, 
πού μοιάζει με γαλήνια θάλασσα.
• Και τελευταίος καρπός είναι ή Εγκράτεια

πού την ύμνησαν οι πατέρες της Εκκλησίας, 
αλλά και αρχαίοι προγονοί μας 
πού έλεγαν .
Ή πιο μεγάλη νίκη δεν είναι αυτή πού κατήγαγε ό μέγας Αλέξανδρος• 
είναι να νικήσουμε τον εαυτό μας, τις κακίες και τα πάθη μας.
Ιδού λοιπόν, οι εννέα καρποί, εννέα καρποί, 

κατ' αντιστοιχία της αγίας Τριάδος.
και τώρα ερωτώ, αγαπητοί μου• 
υπάρχουν σήμερα οί καρποί αυτοί; 
Εάν υπάρχουν, τότε υπάρχει χριστιανική ζωή. 
Εάν πάλι δεν υπάρχουν, μη απελπισθούμε- 
ας αναλογισθούμε, ότι και τα άγρια δέντρα μπορούν να γίνουν ήμερα και καρποφόρα. 
Αυτό δεν είναι μία λογοτεχνική και ποιητική έκφρασης• 
είναι μία πραγματικότης.
 Ό χριστιανισμός πραγματοποίησε την πιο μεγάλη αλλαγή στον κόσμο. 
Οι άλλες αλλαγές είναι προσωρινές και επιφανειακές, 
δεν αγγίζουν το βάθος. 
Πρέπει ν' αλλάξει ή καρδιά του ανθρώπου•
 και για ν' αλλάξει, χρειάζεται μια δύναμις υπερφυσική. 
Έχουμε τέτοια παραδείγματα.
 Ένα είναι ό απόστολος Παύλος- ήταν άγριο δένδρο και έγινε καρποφόρο, και μάλιστα παγκοσμίως.
 Άλλο παράδειγμα είναι ό ιερός Αυγουστίνος- ήταν επίσης άγριο, άκαρπο δέντρο, αλλά με την πίστη στο Χριστό έγινε δέντρο του οποίου τον καρπό γεύεται μέχρι σήμερα όλος ό κόσμος.
Ό Πλάτων ονομάζει τον άνθρωπο δέντρο. 

Ενώ όμως τα φυσικά δέντρα έχουν τις ρίζες τους στη γη, 
ό άνθρωπος έχει τη ρίζα του στον ουρανό. 
είναι κατ' εξοχήν μεταφυσικό όν, 
ουράνιο δέντρο, αφού από τον ουρανό τρέφεται.
Σήμερα οι άνθρωποι αγρίεψαν. 

Χέρσες οι ψυχές, μοιάζουν με Σαχάρα γεμάτη κάκτους
 και αγκάθια κάθε κακίας. 
Άλλα Θαρσείτε, αδελφοί.
 Έχετε την ελπίδα στο Πνεύμα το άγιο. 
Πιστεύω ακράδαντος, ότι και τα πλέον άγρια δέντρα και τα πλέον σκληρά συστήματα και τα πλέον άθεα καθεστώτα μπορούν να μεταβληθούν σε κάρπιμα δέντρα. 
Πώς, με ποιο τρόπο; 
Στην γεωπονική υπάρχει ή μέθοδος πού λέγεται εμβολιασμός 
μ' ένα μικρό φλοιό ή κλαδάκι, πού λέγεται εμβόλιο, 
ή άγρια ελιά μεταβάλλεται σε ήμερη. 
Χρειάζεται λοιπόν και ή άνθρωπότης εμβόλιο. 
Το δε πνευματικό εμβόλιο, πού μεταβάλλει τον άνθρωπο, 
είναι ή Πίστης στον Κύριο.
Την αγία αυτή ημέρα ας εξετάσουμε καθένας τον εαυτό του ως άτομο Τι είμεθα; 

Ας εξετάσουμε .
Τι είμεθα και ως οικογένεια; 
Τι είμεθα ως κοινωνία; 
Τι είμεθα ως κράτος; 
Μήπως είμεθα άγρια δέντρα; 
Εάν είμεθα άγρια δέντρα, πρέπει να μεταβληθούμε.
 Ό άνθρωπος είναι μεταβλητό ον, μπορεί να μεταβληθεί. 
Και με τη δύναμη του Θεού μεταβάλλεται από άγριο σε ήμερο, 
από ληστή σε προφήτη και διδάσκαλο του ευαγγελίου.
Εύχομαι να γίνουμε καρποφόρα δέντρα και να φέρουμε τους εννέα αυτούς καρπούς• 

πρώτη τριάς «αγάπη, χαρά, ειρήνη»
δευτέρα τριάς «μακροθυμία, χρηστότης, αγαθοσύνη»
και τρίτη τριάς «Πίστης», «πραότης» «εγκράτεια»
Ας εξετάσουμε• έχουμε τις αρετές αυτές; 
Εάν δεν τις έχουμε και είμαστε άκαρπα δέντρα, αλίμονο! 
Τι είπε ό Κύριος• 
«Πάν δένδρο μη ποιούν καρπό καλόν 
εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται» (Ματθ. 7,19).
Φωτιά και τσεκούρι μας περιμένει. 
Τα άκαρπα δέντρα είναι καταδικασμένα. 
Πόλεμος παγκόσμιος, Αρμαγεδδών της ανθρωπότητας, 
θα τα ξεριζώσει όλα, είτε πρόκειται για άτομα 
είτε για σύνολα και συστήματα.
Είθε, δια των πρεσβειών της Παναγίας και πάντων των αγίων,
ό Παράκλητος να μας επισκιάσεια και ό καθένας μας να παρουσιάσει στη ζωή του καλούς καρπούς 
και ως άτομο και ως οικογένεια και ως έθνος, 
για να είμεθα δέντρα καρποφόρα εις αιώνας αιώνων αμήν.
επίσκοπος Αυγουστίνος
Απομαγνητοφωνημένη ομιλία η οποία έγινε

στον Ιερό Ναό του Άγιου Παντελεήμονα Φλωρίνης 
την 15-06-1981.
 Καταγραφή και σύντμησης 20-06-2005
Το εδάφιο στην προς Γαλάτες 5:22 μας λέει, 

«Ο καρπός, όμως, του Πνεύματος είναι: 
Αγάπη, χαρά, ειρήνη, 
μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη,
πίστη, πραότητα, εγκράτεια.»
Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι το αποτέλεσμα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του Χριστιανού.
 Η Αγία Γραφή είναι σαφής ότι καθένας λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα τη στιγμή που αυτός ή αυτή πιστεύει στον Ιησού Χριστό 
(Ρωμαίους 8:9, Α΄ Κορινθίους 12:13, Εφεσίους 1:13-14). 
Ένας από τους κύριους στόχους του Αγίου Πνεύματος κατά την είσοδό Του στη ζωή του Χριστιανού είναι να αλλάξει αυτήν την ζωή. 
Είναι έργο του Αγίου Πνεύματος να μας συμμορφώσει με την εικόνα του Χριστού, κάνοντάς μας να μοιάζουμε περισσότερο με Εκείνον.
Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι σε άμεση αντίθεση με τις πράξεις της αμαρτωλής φύσης στη 

προς Γαλάτας 5:19-21,
 «Είναι δε φανερά τα έργα τής σάρκας• τα οποία είναι: 
Μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθρες, φιλονικίες, ζηλοτυπίες, θυμοί, διαπληκτισμοί, διχοστασίες, αιρέσεις, φθόνοι, φόνοι, μέθες, γλεντοκόπια και τα παρόμοια μ' αυτά• για τα οποία σας λέω από πριν, όπως και σας είχα προείπει, ότι αυτοί που τα πράττουν αυτά βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν.»
Αυτό το κείμενο περιγράφει όλους τους ανθρώπους, 
σε διάφορους βαθμούς, όταν δεν γνωρίζουν τον Χριστό και γι΄ αυτό δεν είναι κάτω από την επιρροή του Αγίου Πνεύματος. 
Η αμαρτωλή σάρκα μας παράγει συγκεκριμένους τύπους καρπού που αντικατοπτρίζουν την φύση μας και το Άγιο Πνεύμα παράγει τύπους καρπού που αντικατοπτρίζουν την φύση Του.
H Χριστιανική ζωή είναι μια μάχη της αμαρτωλής σάρκας ενάντια στη νέα φύση που δίνεται από τον Χριστό.

( Β΄ Κορινθίους 5:17).
Ως πεσμένα ανθρώπινα όντα, εξακολουθούμε να είμαστε παγιδευμένοι μέσα σε ένα σώμα που επιθυμεί αμαρτωλά πράγματα (Ρωμαίους 7:14-25). 
Ως Χριστιανοί, έχουμε το Άγιο Πνεύμα να παράγει τον καρπό Του εντός μας και έχουμε την δύναμη του Αγίου Πνεύματος στη διάθεσή μας για να κυριαρχήσουμε τις πράξεις της αμαρτωλής φύσης (Β΄ Κορινθίους 5:17, Φιλιππησίους 4:13). 
Ένας Χριστιανός δεν θα είναι ποτέ τελείως νικηφόρος στα πάντα, αποδεικνύοντας τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. 
Είναι όμως, ένας από τους κύριους στόχους της Χριστιανικής ζωής να επιτρέπει σταδιακά στο Άγιο Πνεύμα να παράγει περισσότερο και περισσότερο από τον καρπό Του στις ζωές μας και να επιτρέπει στο Άγιο Πνεύμα να κυριαρχεί απέναντι στις αντιτασσόμενες αμαρτωλές επιθυμίες.
Ο καρπός του Πνεύματος είναι αυτό που επιθυμεί ο Θεός να παρουσιάζουν οι ζωές μας και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, είναι δυνατόν!
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
"Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐστιν
ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη,
μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη,
πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια·

κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος.
οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν
σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις.
Εἰ ζῶμεν Πνεύματι, Πνεύματι καὶ στοιχῶμεν".

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
«Αντίθετα, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι:
η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, 

η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθοσύνη, 
η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια.

Τίποτε απ’ αυτά δεν καταδικάζει ο Νόμος.
Άλλωστε όσοι είναι του Χριστού έχουν σταυρώσει τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες του.

Αφού, λοιπόν, ζούμε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, 

πρέπει ν’ ακολουθούμε το Πνεύμα».
 (Γαλ. 5, 22-26)
Δυο Άγιοι μιλούν για τα χαρίσματα!

Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος
«Κανείς απ’ όσους προόδευσαν στην αγνεία να μην το θεωρεί δικό του κατόρθωμα.

Είναι αδύνατο να νικήσει κανείς τη φύση του και να χαλιναγωγήσει το σώμα του χωρίς τη θεϊκή βοήθεια…

Όποιος αποφάσισε να πολεμήσει και να νικήσει τη σάρκα μόνο με τις δικές του δυνάμεις, άδικα κοπιάζει…
άδικα αγρυπνεί, άδικα νηστεύει.

Ανάθεσε στον Κύριο την ασθένεια της φύσεώς σου,
αναγνωρίζοντας τη δική σου αδυναμία,
και τότε θα λάβεις το χάρισμα της σωφροσύνης».


Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας στην «Εν Χριστώ ζωή»:
Οι αρετές είναι χαρίσματα που εμφυτεύει στην ψυχή το Άγιο Πνεύμα με το μυστήριο του Χρίσματος.

Πολλοί, επειδή δέχτηκαν το μυστήριο αυτό σε μικρή ηλικία,
δεν έχουν καμμιά συναίσθηση των δώρων
που τους χαρίστηκαν κατά την τέλεσή του.

Αυτά όμως τα αγαθά σπέρματα, αν βρουν καλή γη,
θα βλαστήσουν κάποτε και θα φέρουν καρπούς.

Η ποικιλία τους και ο αριθμός τους εξαρτώνται από τον Σπορέα,
ενώ η ωρίμανση και το μέγεθος από την εύφορη γη,

την αγαθή δηλαδή προαίρεση του ανθρώπου .